زانو 45 درجه

اندازه mmسایز mmضخامت mmتوضیحاتناحیه کاربرد
6345*633یک سر سوکتB
6345*633دو سر سوکت B
9045*903یک سر سوکتBD
9045*903دو سر سوکتBD
11045*1103.2یک سر سوکتBD
11045*1103.2دو سر سوکتBD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)