سه راهی بازدید دریچه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
1103/2BD