سه راه تبدیل ۹۰درجه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
90-6333BD
110-633/2BD
110-903/2BD