سه راه ۸۷/۵ درجه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
633B
903BD
1103/2BD