سیفون 135 درجه

اندازه mmضحامت mmکاربرد
633B
903BD
1103/2BD
125-1103/2BD
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)